Saturday, April 12, 2008

µ¹±z§Ö³t - »È¦æ§C§Q¶U´Ú

ta elisa lao shuang king na jonathan cl jill sl ck yt

§K ¶O ¿Ô ¸ß  ½Ð¬¢: 0958-272-060 ³¯¥ý¥Í

¶U´Ú±M®aÀ°­t¶Å¤j¤ý½¨­´£¨Ñ¥N¿ì¡A»È¦æ«H¥Î¶U´Ú¡A¾ã¦X­t¶Å¡A©Ð«Î¤G­L¡A¨T¨®¶U´Ú¡A¶U´Ú°ÝÃD¥æµ¹±M·~¸g²z¤HND_TEXT

¶U´Ú±M®a ±M¿ì§xÃø¥ó »È¦æ¤º½u°t¦X µ´¹ï¹L¥ó µL¹L¥óµ´¤£¦¬¶O ´£¨Ñ»È¦æ¥N¿ì«H¶U¡B«H¥Î¥d·~°È,¾ã¦X±zªº­t¶Å,­º³Ðºô¸ô«ü©w±M¤HªA°È

­Ó¤H«H¶U³Ì°ª¥i­É¤K¦Ê¸U¤¸ÁÙ¦³«H¥Î¥d¥¼¥I¾lÃB¶Ü ÂI¬Ý¬Ý ·s§C§Q²v¤è®×²³æ­É´Ú¡A»´ÃPÀvÁÙRND_TEXT

¤H¥Í¥u¦³¤@¦¸ ¹Ú·Q¤£¯àµ¥«Ý«H¥Î¶U´Ú¤ä«ù±z±N·QªkÅܦ¨°µªk3¤ÀÄÁ§Y®É§iª¾¹ï±z¦³§Qªº¥Ó¶U«Øij

§C§Q°ªÃB°ª®Ö¶U§K¶O´£¨Ñ«H¶U¡B¾ã¦X­t¶Å¡B¥NÀv¡B¥ø·~¡B©Ð¶U¿Ô¸ß¡A­É¦hÁÙ¤Ö¡A¬Ù®§±M®×¡I

§K ¶O ¿Ô ¸ß  ½Ð¬¢: 0958-272-060 ³¯¥ý¥Í

my mandy yin chuan jason ruby dick gloria cheng eddy anderson tiao shan carrie keng de ch vincent hua timothy fu monica shuang jonathan keng

barry daisy nick pien jan victor sandra teng jack lo